Podmínky zpracování osobních údajů

(„podmínky“)

POUŽITÉ POJMY:
Správce dat: Olberg tour s.r.o. se sídlem Smetanova 299/4, 678 01 Blansko, IČO: 29309280, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 73096 (dále „Hotel Olberg“), provozovna Hotel a restaurace Olberg, Olomučany 58, Olomučany
Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje využíváme pouze tam, kde je to nezbytné pro výkon našeho obchodního vztahu, kde nám to nařizuje legislativa popřípadě na základě Vašeho výslovného souhlasu.

OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

2. Hotel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST
1. Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Hotel povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:
a. Recepční hotelu
b. Manažer hotelu
c. Účetní
d. Obsluha restaurace
e. Masér
f. Marketingový poradce
3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
a. Hotelový systém Previo
b. Účetní firma
c. Marketingová společnost PPC

4. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.

INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH
1. Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu a případně další údaje z registrační karty zákazníka. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
2. Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v kartě hosta v hotelovém systému. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Hotel smaže kartu hosta a skartuje případné dokumenty. Výše uvedeným zákonům však Hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.
3. Potřebujeme znát pouze takové Vaše základní osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, marketingových akcích (semináře, konference) v souladu s Vašimi potřebami a preferencemi, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (elektronická pošta, webináře) či telefonickým hovorem, nebo prostřednictvím webových stránek.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

2. Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Hotelu, které budou mít Hotelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;

b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Hotelu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;

c) Hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;

d) učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

3. Hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Hotelu.

4. Osobní údaje nebudou bez souhlasu poskytovány třetím stranám, vyjma veřejnoprávních orgánů, vůči nimž má Hotel zákonnou povinnost sdělovat takové osobní údaje.

5. Hotel může dále tyto údaje použít nebo zveřejnit pouze z následujících důvodů:

a) soudního sporu, policejního vyšetřování, reakcí na jiné právní požadavky a dodržování právních předpisů;
b) ochrany práv nebo vlastnictví společnosti Olberg tour s.r.o. nebo jejích zákazníků;
c) jednání v dobré víře, jestliže je takové použití či zveřejnění nezbytné za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zaměstnanců a zákazníků společnosti Olberg tour s.r.o., případně veřejnosti.

KAMEROVÝ SYSTÉM
1. Hotel využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.

KONTAKTY
1. Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoli osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás.

Písemně na adrese naší společnosti:
Olberg tour s.r.o., Smetanova 299/4, 678 01 Blansko
E-mail: olberg@olberg.cz
Telefon: +420 516 418 763

2. Koncový uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním Osobních údajů bylo porušeno GDPR. Tímto dozorovým úřadem je pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Společnost Olberg tour s.r.o. si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum poslední aktualizace. Doporučujeme tak pravidelně číst toto prohlášení a informovat se tak o tom, jak společnost Olberg tour s.r.o. chrání vaše osobní údaje.

Datum poslední aktualizace 24.5.2018